مدیر فروش : خانم مجرد 3715816-0912

تلفن : 65633372-021 و 65463070-021

فکس : 65633371-021

0919-1645374

آدرس : شهریار – فردوسیه – میدان صنعت گران به طرف ارغوان دشت پلاک 51

mail: mobtakersanatemojarad@gmail.com