پیش بوجاری مدل A.R.P 10

پیش بوجاری قادر به جدا سازی سه نوع ناخالصی می باشد.

1- اجزاء زبر و خشن ،سنگ ، کلوخ ، نخ کیسه ها ، خوشه ها

2- کاه و پوشال ، دانه های پوک ، بذر علفهای هرز ، ساقه ها ، پوست بذر ،ریشک و خارهای سر جو و گندم

3- گرد و غبار ، اجزاء سبک و پوست بذر

در فرآیند تولید بذر وجود این دستگاه قبل از عملیات بوجاری الزامیست و سبب استاندارد سازی بذر ورودی خواهد شد.

مشخصات فنی

پیش بوجاری مدل A.R.P 10 
ظرفیت5-10Tn/hr
طول دستگاه1485mm
عرض دستگاه1310mm
ارتفاع کل1425mm
توان مصرفی4.37kw